EKOLOŠKA RESTORATIVNA PRAVDA

Restorativni pristupi šteti po Prirodu

Restorativna pravda: odgovarajući odgovor na kriminal prema Prirodi?

Uvod

Šta ako se zid brane koja sadrži visoko otrovni rudarski otpad uruši, zagađujući okolne plovne puteve i pijaću vodu, desetkujući riblje zalihe i uništavajući društveni i ekonomski život sela koja zavise od ovih plovnih puteva?

Čak i ako se država pridržava zakona o zaštiti životne sredine i optuži rudarsku kompaniju za prekršaje zaštite životne sredine, kako će izricanje novčane kazne – uobičajena  sankcija za prekršaje zaštite životne sredine – pomoći pojedincima i zajednicama čiji su životi srušeni krivičnim nemarom kompanije?

I dok se neke žrtve, poput ribara čiji je život uništen, lako mogu identifikovati, šta je sa zagađenom rekom ili pejzažom čija je vegetacija zagađena toksičnim otpadom? [1]Ovaj primer pokazuje kako tradicionalni način rešavanja ugrožavanja životne sredine može biti neadekvatan za zadovoljenje žrtava i njihove potrebe za pravdom i obnavljanjem.  U ovom članku istražiću da li bi pristup restorativne pravde prema ekološkom kriminalu mogao dovesti do zadovoljavajućih rezultata.

Restorativna Pravda

Restorativna pravda je brzorastući društveni pokret i skup praksi kojima je cilj preusmeriti retributivni (kažnjavajući) odgovor društva na zločin.

Restorativna pravda na zločin gleda ne kao na depersonalizovano kršenje zakona, već kao na zlo protiv drugih članova zajednice.

Pokriva narušene odnose između tri igrača: prestupnika, žrtve i zajednice. To znači da restorativna pravda čini prestupnike direktno odgovornim ljudima kojima su naudili i da vraća, u meri u kojoj je to moguće, emocionalne i materijalne gubitke žrtava pružajući niz mogućnosti za dijalog, pregovaranje i rešavanje problema. [2]

Štaviše, na krivična dela gleda sveobuhvatnije od našeg tradicionalnog pravosudnog sistema, jer prepoznaje kako prestupnici svojim postupcima štete žrtvama, zajednici, pa čak i sebi.
Razmatra potrebe i obaveze koje proističu iz te štete.
Koristi inkluzivne procese saradnje u kojima se oni koji imaju udela u situaciji (žrtve, prestupnici, članovi zajednice; predstavnici krivično-pravnog sistema) okupljaju kako bi zajednički rešili kako se nositi sa posledicama krivičnog dela i njegovim efektima na budućnost.
Pored cilja popravljanja nanete štete, restorativna pravda teži budućnosti: sprečavanju recidiva (ponavljanja prekršaja) suočavanjem prestupnika sa njegovom žrtvom, što može dovesti do pokajanja i promene ponašanja. [3]

Procesi restorativne pravde imaju sledeće opšte ciljeve:

 • Da žrtvama daju glas; da ih ohrabre da izraze svoje potrebe i omoguće im i pomognu im da učestvuju u procesu rešavanja;
 • da popravi odnose oštećene kriminalom, delom postizanjem konsenzusa o tome kako najbolje odgovoriti na njega;
 • – da se odreknu kriminalnog ponašanja kao neprihvatljivog i da ponovo potvrde vrednosti zajednice;
 • Da smanje recidiv (ponavljanje prestupa) podstičući promene kod pojedinačnih prestupnika i olakšavajući njihovu integraciju u zajednicu;
 • Da utvrdi faktore koji dovode do kriminala i o tim faktorima obavesti vlasti odgovorne za strategije smanjenja kriminala. [4]

Postoje četiri glavne vrste restorativnih procesa: [5]

 • Konferencija žrtva-prestupnik: postupak koji žrtvama zločina pruža mogućnost da se upoznaju sa prestupnikom u sigurnom i strukturiranom okruženju, sa ciljem da učinioca učini odgovornim direktno za svoje ponašanje, istovremeno pružajući pomoć i naknadu žrtvi.
 • Konferencije u zajednicama i porodičnim grupama: sastanak žrtava, prestupnika i njihovih porodica i zajednica, predvođen obučenim pomagačem(facilitatorom), na kojem pogođene strane razgovaraju o tome kako su oštećene krivičnim delom i kako bi prestupnik mogao najbolje da popravi štetu.
 • Krugovi izricanja kazni: postupak usmeren na zajednicu, sproveden u partnerstvu sa krivično-pravnim sistemom, radi postizanja konsenzusa o odgovarajućem planu izricanja kazne koji se bavi zabrinutostima svih zainteresovanih. Ovi krugovi, koji se ponekad nazivaju mirovnim krugovima, koriste tradicionalne (autohtone) rituale i strukture krugova.
 • Popravni odbori zajednice, alternativa krivičnopravnom sistemu.

Restorativni procesi se mogu primeniti zajedno sa kaznenim sankcijama (novčane kazne / zatvor), kao deo „postupka rehabilitacije osuđenika” ili, ako tužilaštvo ili sudija tako odluče, umesto kaznenih sankcija.

Koreni

Restorativna pravda je relativno mlada (mlada oblast) pojavila se u Severnoj Americi tokom 1970-ih kada su alternativni pristupi krivičnopravnom sistemu, poput alternativnog rešavanja sporova, postajali trend. Pojavila se zajedno sa „pokretom za prava žrtvama”  koji se zalagao za veće uključivanje žrtava zločina u krivičnopravni postupak, kao i za upotrebu restitucije(povraćaja prava) kao nadoknadu gubitaka. Slučaj iz 1974 u Kitcheneru, Ontario, Kanada, smatra se početnom tačkom današnjeg pokreta restorativne pravde. Ovaj „ Kitchenerov eksperiment” zahtevao je da se dvoje tinejdžera sastanu sa oštećenima i plate restituciju svakom od dvadeset i dvoje ljudi čiju su imovinu uništili. [6] Menonitska crkva igrala je važnu ulogu u pokretanju ovih prvih procesa pomirenja žrtava i prestupnika u Kanadi i SAD.

U isto vreme, mnoge vrednosti, principi i prakse restorativne pravde odražavaju vrednosti domorodačkih kultura poput Maora na Novom Zelandu i naroda Kanade i SAD-a. U tim autohtonim kulturama, članovi zajednice, predvođeni starešinom, kolektivno učestvuju u pronalaženju rešenja za sukob. Do srednjeg veka takvi participativni oblici rešavanja sukoba koristili su se i u Evropi, ali su se izgubili kada je vlada u kasnom srednjem veku preuzela ulogu rešavanja sukoba [7], ostavljajući malo prostora za žrtvu (ili pogođene zajednica) da ima ulogu u rešavanju sukoba.

Restorativna pravda beleži rast u svetu od 1990-ih. Većina akademskih studija sugeriše da čini manje verovatnom činjenicu da će prestupnici ponovo počiniti prekršaj. Studija iz 2007. godine takođe je utvrdila da je imala najvišu stopu zadovoljstva žrtava i odgovornosti počinioca od bilo kog postupka pravde. [8] Primenjuje se na pojedinačne krivične slučajeve i na prekršaje širom sistema, od kojih je Južnoafrička komisija za istinu i pomirenje najpoznatiji primer.    

Na Novom Zelandu i australijskim državama Novi Južni Vels i Viktorija restorativna pravda se primenjuje na zločine u životnoj sredini.

Primena na ekološki kriminal

Restorativna pravda se može primeniti na krivična dela protiv Prirode i „zalaganje optuženog”  za ispravljanje greške i može uključivati obnavljanje prirodnog okruženja. Zločin protiv Prirode može rezultirati sledećim kršenjem prava:

 • Ugrožavanje ljudskog prava na zdravlje, prava na čist vazduh, vodu i zemlju i kvalitetan život.
 • Povrede prava na imovinu i pogodnosti
 • Ugrožavanje prirodnog i kulturnog nasleđa. U tim slučajevima žrtve su često starosedelački narod. Primer je australijski slučaj Garett vs Villiams, [9] koja se odnosila na uništavanje aboridžinskih artefakata tokom građevinskih i istražnih aktivnosti koje je preduzimala rudarska kompanija. Kao deo rešavanja slučaja, tužilac je organizovao konferenciju restorativne pravde, a finansirao je okrivljeni.
  Aboridžini su nominovali predstavnika relevantnog lokalnog saveta aboridžina da ih zastupa u procesu. Sud je imenovao nezavisnog pomagača (fasilitatora) koji je obavio intervjue sa predstavnicima lokalnog aboridžinskog saveta Broken Hill, arheolozima, predstavnicima rudarske kompanije Pinnacle Hills i predstavnicima tužioca u pripremi za konferenciju.

  Sama konferencija pružila je priliku predsedniku Saveta aboridžinskih zemalja Broken Hill i okrivljenom da se sastanu i da se optuženi izvini za nanetu štetu. Strane su izradile dokument u kojem je opisan sporazum postignut na konferenciji, koji je obuhvatio novčane priloge za žrtve, buduću obuku i mogućnosti zapošljavanja lokalne zajednice i garanciju da će tradicionalni vlasnici biti uključeni u bilo kakve akcije spašavanja aboridžinskih artefakata. 
  Ove rezultate intervencije restorativne pravde sudija je uzeo u obzir u postupku izricanja kazne, ali intervencija restorativne pravde nije zamenila sudsku kaznu za dela koja je počinio okrivljeni. [10]

 • Kršenje zajedničkih dobara kojima je vlada upravljala. [11]
 • Krše se prava same životne sredine; okolina kao žrtva. Prava sveta prirode se sve više priznaju u sudskim odlukama i zakonodavstvu. [12] Na konferencijama restorativne pravde drveće i reke mogu predstavljati surogat žrtve, što se dogodilo u slučaju Vaikato vs Huntli. [13] U ovom slučaju, padavinske vode opterećene sedimentima ilegalno su ispuštane iz kamenoloma prestupnika što je uticalo na kvalitet reke Vaikato na Novom Zelandu.
  Reku je na konferenciji restorativne pravde predstavljao predsednik Društva za unapređenje reke Vaikato. Ishod konferencije uključivao je plaćanje troškova facilitatora i donaciju Društvu za unapređenje reke Donja Vaikato umesto novčane kazne.
 • Prava budućih generacija, koje može predstavljati „ punomoćnik” u restorativnim procesima, na primer NVO-i koji svojim statutima štite interese budućih generacija. [14]

Postoji nekoliko mogućih ishoda restauracije u slučaju zločina u životnoj sredini: izvinjenje, obnavljanje štete po životnu sredinu i sprečavanje buduće štete, kompenzacijsko obnavljanje okruženja negde drugde ako pogođena sredina ne može da se vrati u svoje prethodno stanje, plaćanje odštete žrtvama i zajednici uslužnim radom. 

Mere koje se bave budućim ponašanjem, poput ekološke revizije aktivnosti kompanije koja prestupa ili ekološke obuke i edukacije zaposlenih u kompaniji, takođe su mogući ishodi. [15]

Restorativna pravda važan je element u izricanju presuda na Novom Zelandu od 2002. Prema izveštaju Ministarstva za životnu sredinu iz 2012. godine, između 1. jula 2001. i 30. septembra 2012. godine, postupak restorativne pravde je korišćen u 33 tužilaštva u skladu sa Zakonom o upravljanju resursima na Novom Zelandu. [16] U Australiji, Sud za zemlju i životnu sredinu Novog Južnog Velsa takođe koristi restorativne procese u rešavanju ekoloških prekršaja.

Australijska viktorijanska Agencija za zaštitu životne sredine koristi konferencije restorativne pravde u zajednicama pogođenim ekološkom štetom.

Konačno, u kontekstu tranzicione pravde, aktivnosti na restauraciji i očuvanju životne sredine nakon (građanskog) rata mogu pomoći procesima pomirenja i mirenja. Takvi procesi su se odvijali u Mozambiku 1994. godine, u Avganistanu 2003. godine i u Nepalu 2006. godine. Trenutno, kolumbijska vlada želi da bivše članice FARC-a (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, kolumbijska narodna vojska) pomognu u obnovi životne sredine pejzaža stradalih u kolumbijskom građanskom ratu.

Oslobađanje prestupnika – i  sistematske nepravde – bez veze?

 Restorativna pravda ima u vidu emocionalne i materijalne potrebe žrtve nakon zločina. Ali da li to omogućava prestupnicima da im dozvole da učestvuju u procesima pomirenja i rehabilitacije?

Ovo je razumno pitanje. Ono što je važno shvatiti je da restorativna pravda ne mora nužno zameniti retributivne(plaćanje po zasluzi, kazne, zatvor) odgovore na zločin.

To je alat koji se može primeniti zajedno sa tradicionalnim odgovorima, kao što su novčane kazne i zatvor. U tom slučaju, pozitivan ishod postupka restorativne pravde može navesti sudiju da odluči da smanji kaznu.

Takođe, restorativna pravda se primenjuje samo kada su žrtva i počinilac voljni da učestvuju. Zahteva da počinilac preuzme odgovornost za počinjenje krivičnog dela. 

Suočavanje sa žrtvama i zalaganje za dugotrajne projekte, poput ponovne sadnje drveća, obavljanja poslova u zajednici ili pohađanja ekološke obuke, može više odvratiti počinioca nego ne-restorativna kazna kao što je novčana kazna. Plaćanje novčane kazne može finansijski naštetiti, ali verovatno ne utiče na počinioca na emocionalnom nivou ili osporava njegove pretpostavke o ispravnom i pogrešnom ponašanju. 

Verovatnije je da će susret sa žrtvama i zajednicom lično u lice i saznanje o šteti koju prouzrokuje krivično delo ostaviti trajni efekat na počinioca. [17] Naravno, ovo pretpostavlja da prestupnik ima savest i da ne učestvuje u postupcima restorativne pravde isključivo iz sebičnih i taktičkih razloga („lažiranje” kajanje kako bi dobio nižu kaznu). Pronicljivost (razlikovanje) će biti važno pri odabiru slučajeva i prestupnika koji su pogodni za intervenciju restorativne pravde

Druga moguća tačka kritike je da restorativna pravda legitimiše postojeće ekonomske i odnose moći radeći na pomirenju između žrtava i prestupnika. Nije li asertivniji (podrazumeva iskazivanje misli, osećanja i uverenja na direktan, iskren i socijalno prihvatljiv način uz uvažavanje prava drugih ljudi) i suočavajući pristup, poput nedavno pokrenutog klimatskog slučaja protiv Shell-a, [18] prikladniji za „prozivanje” sistemskog načina na koji je zagađenje životne sredine dozvoljeno – pa  čak i nagrađeno – po  našem ekonomskom sistemu?

Ovo je tačno. Ali restorativna pravda može biti deo pristupa ekološkom kriminalu koji je orijentisan na promenu sistema, kao što je kampanja da se Ekocid predstavi kao zločin protiv mira. Polli Higgins predlaže da se postupci restorativne pravde dodaju u sankcioni arsenal sudije koji odlučuje u predmetima Ekocida. [19]. Ona predlaže da se to ponudi kao alternativna opcija izricanja kazne kada žrtva i učinilac pristanu i kada učinilac – verovatno kompanija, banka ili državni zvaničnik – prihvata odgovornost za obnavljanje teritorija pod negativnim uticajem ekocida.

Drugi ugao je da restorativna pravda zapravo osnažuje promene odozdo prema gore, jer je to način na koji zajednice mogu da razvijaju socijalni kapital, društvene mreže i građansku međusobnu povezanost. Učešće u restorativnom procesu nudi građanima šansu da mobilišu svoju zajednicu da utiču na sistemsku socijalno-ekonomsku nepravdu. 

Može podstaći građane da osporavaju norme i može podstaći političku raspravu. Takođe daje prostor za prava prirode – pristup onome što predstavlja kršenje životne sredine i ko može biti žrtva takvog kršenja. Kao što se dogodilo u Vaikato vs gore opisani slučaj Huntli, sama priroda može biti predstavljena na konferencijama restorativne pravde kao žrtva, a ishod takvih konferencija može uključivati obavezu „vraćanja” štete nanete životnoj sredini. 

Činjenica da restorativna pravda koristi autohtone procese kao što su (mirovni) krugovi te može stvoriti povoljno okruženje za pristupe pravima prirode, koji se „naginju” autohtonim pogledima na svet, da bi se ojačala.

Zaključak

Restorativna pravda obećava kao alternativni odgovor na ekološki zločin. Studije pokazuju da je manja verovatnoća da će počinioci prekršaja ponoviti svoje delo i da restorativna pravda proizvodi visoku stopu zadovoljstva žrtve i odgovornosti počinioca. Međutim, na pitanje da li je restorativna pravda odgovarajući odgovor na kriminal u životnoj sredini mora se odgovoriti od slučaja do slučaja. 

 Biće slučajeva koji se neće kvalifikovati za restorativni pristup, na primer zato što počinilac ne preuzima odgovornost za delo, ili kada se žrtve ne osećaju sigurno da učestvuju u restorativnim procesima, jer se plaše da bi učinilac mogao da uzvrati „iza scene” ako javno podižu glas.
U takvim slučajevima prekršaj iz okruženja ugrađen je u širu kulturu nekažnjivosti i zastrašivanja ili nedostatka vladavine zakona. Ako je kultura pogodnija za poštovanje zakona o životnoj sredini i za obnavljanje narušenih odnosa, čini se da restorativna pravda može mnogo toga da ponudi.

 Ako uzmemo u obzir primer zagađenja izazvanog toksičnim rudarskim otpadom, uključivanje u postupak restorativne pravde može dati glas onim žrtvama koje su pogođene krivičnim delom zagađenja, ali koje bi obično bile isključene iz njegovog rešavanja. 

Mogu se imenovati punomoćnici koji predstavljaju zagađenu reku i zemljište. Konferencija pruža mogućnost prestupniku da se direktno izvini žrtvama, da iz prve ruke shvati kako je zločin uticao na žrtve i naštetio društvenom tkivu zajednice. To može umanjiti šanse za recidiv i obrazovati prestupnika o normama i vrednostima zakona o životnoj sredini.

Ako ništa drugo, primena restorativne pravde na sporove u vezi sa životnom sredinom koji su zapeli mogli bi biti dokaz da vredi pokušati. To je upravo ono što posvećena mala grupa kvekera radi u vezi sa katastrofom u Bopalu 1984. godine, u kojoj još nije postignuta pravda tri decenije nakon katastrofe koja je ubila deset hiljada ljudi.  Kvekeri su započeli „Restorativnu akciju za Bopal” i trenutno pokušavaju da angažuju kompaniju koja je počinila prekršaj u restorativnom procesu. [20] Biće zanimljivo „pratititi” ovu smelu inicijativu da se multinacionalna organizacija pozove na „restorativni način” za kršenje životne sredine i ljudskih prava.   

Ovaj članak se pojavio u br. 21. i 22. Eko-podstrekača.

This article appeared in nr. 21 and 22 of the Eco-Instigator.

[1] Primer pozajmljen od sudije Nicola Pain, sudije Rachel Pepper, Millicent McCreath, John Zorzetto, Restorative Justice for environmental crime: an antipodean ekperience, International Union for Conservation of Nature Academi of Environmental Lav Collokuium 2016 Oslo Norveška 22. jun 2016., str.1

 [2] https://charterforcompassion.org/restorative-justice/restorative-justice-some-facts-and-history, posećen 14 July 2018 u 22:35.

[3] Ibidem.

[4] Hon. Justice Brian J. Preston, The use of restorative justice for environmental crime, Criminal Law Journal, 2011, 35(3):136-153, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1831822 on p. 3.

[5] https://en.wikipedia.org/wiki/Restorative_justice, visited 14 July 2018 at 23:00.

[6] https://charterforcompassion.org/restorative-justice/restorative-justice-some-facts-and-history, posećen 14 July 2018 u 22:35.

[7] H. Zehr, Changing Lenses. A New Focus for Crime and Justice, Scottdale: Herald Press 2005, pp. 108-110.

[8] https://en.wikipedia.org/wiki/Restorative_justice, posećen 14 July 2018 u 23:30.

[9] Garrett vs. Williams (2007) 151 LGERA 92; [2007] NSWLEC 96.

[10] Ibidem.

[11] To može rezultirati javnom akcijom poverenja, kao što je parnica o poverenju za atmosferu u Sjedinjenim Državama: javnost ima poverenja u vladu koja treba da preduzme mere za borbu protiv klimatskih promena.  Videti https://law.stanford.edu/2017/07/05/atmospheric-trust-litigation-paving-the-way-for-a-fossil-fuel-free-world/.

[12] posetite www.harmonywithnatureun.org for an overview of Rights of Nature legislation and jurisprudence around the world.

[13] In Waikato Regional Council vs. Huntly Quarries Ltd and Ian Harrold Wedding, Auckland District Court (McElrea DCJ), 30 July 2003 and 28 October 2003.

[14] Ideju da osoba ili telo može predstavljati buduće generacije prihvatili su sudovi u različitim kontekstima. Najpoznatiji slučaj je Minors Oposa vs Sekretar Odeljenja za životnu sredinu i prirodne resurse, u kojem je Vrhovni sud Filipina podržao položaj dece (koju na sudu predstavljaju njihovi roditelji) da ospori pravnu valjanost vladine akcije izdavanja drvnih dozvola, što je rezultiralo krčenjem šuma i uništavanjem  životne sredine.  Videti: Minors Oposa vs. Secretary of the Department of Environment and Natural Resources 33 ILM 173 (1994) at 185.

[15] Sudija Brian J. Preston, The use of restorative justice for environmental crime, Criminal Law Journal, 2011, 35(3):136-153, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1831822 on p. 17.

[16] Sudija Nicola Pain, sudija Rachel Pepper, Millicent McCreath, John Zorzetto, Restorative Justice for environmental crime: an antipodean experience, International Union for Conservation of Nature Academy of Environmental Law Colloquium 2016 Oslo Norway 22 June 2016, p. 15.

[17] Sudija Nicola Pain, sudija Rachel Pepper, Millicent McCreath, John Zorzetto, Restorative Justice for environmental crime: an antipodean experience, International Union for Conservation of Nature Academy of Environmental Law Colloquium 2016 Oslo Norway 22 June 2016, p. 17

[18] videti https://en.milieudefensie.nl/climate-case-shell, posećeno 22. Jula 2018 u 12:30.

[19] videti https://www.theguardian.com/law/2012/jun/04/ecocide-earth-business-extract, posećeno 22. Jula 2018 at 13:00.

[20] Za više informacija https://www.prospectmagazine.co.uk/world/three-decades-after-the-bhopal-disaster-a-new-approach-offers-hope. Posećeno  22. Jula 2018 u 14:00.