UNIVERZALNA DEKLARACIJA MAJKE ZEMLJE

UNIVERZALNA DEKLARACIJA PRAVA MAJKE ZEMLJE
Svetska konferencija ujedinjenih naroda o klimatskim promenama
Cochabamba, Bolivia
April 22, 2010

Preambula

Mi, narodi i nacije Zemlje:

uzimajući u obzir da smo svi deo Majke Zemlje, nedeljive, žive zajednice međusobno povezanih i međuzavisnih bića sa zajedničkom sudbinom;

sa zahvalnošću priznajući da je Majka Zemlja izvor života, hrane i učenja i da pruža sve što nam je potrebno da bismo dobro živeli;

prepoznajući da su kapitalistički sistem i svi oblici uništavanja, iskorištavanja, zloupotrebe i zagađenja prouzrokovali velika razaranja, uništavanja i poremećaj Majke Zemlje, izlažući život kakvim ga danas poznajemo pojavama poput klimatskih promena;

uvereni da u međusobno zavisnoj životnoj zajednici nije moguće priznati prava samo ljudskih bića bez izazivanja neravnoteže unutar Majke Zemlje convinced that in an interdependent living community it is not possible to recognize the rights of only human beings without causing an imbalance within Mother Earth;

potvrđujući da je za garantovanje ljudskih prava neophodno prepoznati i braniti prava Majke Zemlje i svih bića u njoj i da već postoje kulture, prakse i zakoni koji to čine;

svesni hitnosti preduzimanja odlučnih, kolektivnih akcija radi transformisanja struktura i sistema koji uzrokuju klimatske promene i druge pretnje Majci Zemlji;

proglašavamo ovu Univerzalnu deklaraciju o pravima majke Zemlje i pozivamo Generalnu skupštinu Ujedinjenih Nacija da je usvoji, kao zajednički standard postignuća za sve ljude i sve nacije sveta, i na kraju da svaki pojedinac i institucija preuzmu odgovornost za unapređivanje kroz podučavanje, obrazovanje i podizanje svesti, poštovanje prava priznatih u ovoj Deklaraciji i da osiguramo brzim i progresivnim merama i mehanizmima, nacionalnim i međunarodnim, njihovo univerzalno i efikasno priznavanje i poštovanje među svim narodima i državama u svetu.

Član 1. Majka Zemlja

 (1)  Majka Zemlja je živo biće.

(2) Majka Zemlja je jedinstvena, nedeljiva, samoregulišuća zajednica međusobno povezanih bića koja održava, sadrži i reprodukuje sva bića.

(3) Svako biće je definisano svojim odnosima kao sastavni deo Majke Zemlje.

(4) Urodjena prava Majke Zemlje su neotuđiva po tome što proizilaze iz istog izvora kao i postojanje.

(5) Majka Zemlja i sva bića imaju pravo na sva svojstvena prava priznata u ovoj Deklaraciji bez ikakve razlike, kao što mogu biti između organskih i neorganskih bića, vrsta, porekla, koristi ljudima ili bilo kog drugog statusa.

(6) Kao što ljudska bića imaju ljudska prava, tako i sva druga bića imaju prava koja su specifična za njihovu vrstu ili rod i koja odgovaraju njihovoj ulozi i funkciji u zajednicama u kojima postoje.

(7) Prava svakog bića ograničena su pravima drugih bića i svaki sukob između njihovih prava mora se rešiti na način koji održava integritet, ravnotežu i zdravlje majke Zemlje.

Član 2. Urodjena prava majke Zemlje

(1) Majka Zemlja i sva bića od kojih je sastavljena imaju sledeća svojstvena prava:

 • (a) pravo na život i postojanje;
 • (b) pravo na poštovanje;
 • (c) pravo da obnavlja svoj bio-kapacitet i da nastavlja svoje vitalne cikluse i procese bez ljudskih uticaja;
 • (d) pravo na održavanje identiteta i integriteta kao posebnog, samoregulišućeg i međusobno povezanog bića;
 • (e) pravo na vodu kao izvor života;
 • (f) pravo na čist vazduh;
 • (g) pravo na integralno zdravlje;
 • (h) pravo da bude nezagađena, neuprljana i bez toksičnog ili radioaktivnog otpada;
 • (i) pravo da se njena genetska struktura ne modifikuje ili naruši na način koji ugrožava njen integritet ili vitalno i zdravo funkcionisanje;
 • (j) pravo na potpuno i brzo obnavljanje zbog kršenja prava priznatih u ovoj deklaraciji uzrokovanih ljudskim aktivnostima;

(2) Svako biće ima pravo na svoje mesto i na svoju ulogu za harmonicno  funkcionisanje. Majke Zemlje

 (3) Svako biće ima pravo na dobrobit i život bez mučenja ili okrutnog postupanja od strane ljudi

Član 3. Obaveze ljudi prema Majci Zemlji

(1) Svako ljudsko biće je odgovorno za poštovanje i život u skladu (harmoniji) sa Majkom Zemljom.

(2) Ljudska bića, sve države i sve javne i privatne institucije moraju:

 • (a) postupati u skladu sa pravima i obavezama priznatim u ovoj deklaraciji;
 • (b) prepoznati i promovisati punu primenu i sprovođenje prava i obaveza priznatih u ovoj deklaraciji;
 • (c) promovisati i učestvovati u učenju, analizi, tumačenju i komunikaciji o tome kako živeti u skladu sa Majkom Zemljom a sve u skladu sa ovom Deklaracijom;
 • (d) osigurati da težnja za dobrobiti ljudi doprinosi boljitku Majke Zemlje, sada i u budućnosti;
 • (e) uspostaviti i primeniti efikasne norme i zakone za odbranu, zaštitu i očuvanje prava Majke Zemlje;
 • (f) poštovati, štititi, čuvati i po potrebi vratiti integritet vitalnih ekoloških ciklusa, procesa i ravnoteže Majke Zemlje;
 • (g) garantovati da će se šteta prouzrokovana ljudskim kršenjem inherentnih prava priznatih u ovoj Deklaraciji otkloniti i da će odgovorni odgovarati za vraćanje integriteta i zdravlja Majke Zemlje;
 • (h) osnažiti ljudska bića i institucije da brane prava Majke Zemlje i svih bića;
 • (i) uspostaviti mere predostrožnosti i restriktivne da spreče ljudske aktivnosti da prouzrokuju izumiranje vrsta, uništavanje ekosistema ili poremećaj ekoloških ciklusa;
 • (j) garantovati mir i eliminisati nuklearno, hemijsko i biološko oružje;
 • (k) promovisati i podržavati prakse poštovanja Majke Zemlje i svih bića, u skladu sa sopstvenom kulturom, tradicijom i običajima;
 •  (l) promovisati ekonomske sisteme koji su u skladu sa Majkom Zemljom i u skladu sa pravima priznatim u ovoj Deklaraciji.

Član 4. Definicije

 (1) Termin „ biće” uključuje ekosisteme, prirodne zajednice,      vrste i sve druge prirodne celine koje postoje kao deo Majke  Zemlje.

 (2) Ništa u ovoj Deklaraciji ne ograničava priznavanje drugih neotuđivih prava svih bića ili određenih bića