UNIVERZALNA DEKLARACIJA PRAVA REKA

          REKA JOŠANICA, KOPAONIK, SRBIJA

UNIVERZALNA DEKLARACIJA PRAVA REKA

PREAMBULA

PRIZNAJUĆI da su reke od suštinskog značaja za sav život, obzirom da podržavaju čudesnu raznolikost vrsta i ekosistema, snabdevaju močvare i druga vodena staništa dovoljnom količinom vode, dostavljajući hranljive materije u priobalna ušća i okeane, noseći sedimente u delte reka koje vrve životom, i obavljaju druge bitne ekološke funkcije,

SVESNI da reke takođe igraju vitalnu ulogu u funkcionisanju hidrološkog ciklusa Zemlje i da održivost reka da igraju tu ulogu zavisi od brojnih faktora, uključujući održavanje okolnih slivova, plavnih područja i močvara,

PRIZNAJUĆI apsolutnu zavisnost ljudi od reka i sistema zasnovanih na vodi, koji podržavaju ljudski život pružajući nam čistu i u dovoljnoj količini vodu za piće i održavanje higijene, plodno tlo, izvore hrane za milijarde ljudi, rekreaciju, kulturnu upotrebu i hranu ljudskog duha (duše), kao što su to radili od postanka ljudske civilizacije,

UZBUNjENI da su ljudi pored mnogih drugih oblika i izvora zagađenja prouzrokovali značajno zagađenje reka širom sveta, uključujući ispuštanje organske materije iz otpadnih voda i kanalizacije, plastični otpad, patogene i nutritivne sastojke iz poljoprivrede i zagađivače iz industrije, što je uticalo na ugrožavanje zdravstvene ispravnosti vode i biodiverziteta, ali  i dalekosežnog negativnog uticaja na ljudsko zdravlje,

ZABRINUTI da su prekomerna skretanja plovnih puteva i povlačenje podzemnih voda znatno smanjili protok u rekama širom sveta, s tim što su mnogi plovni putevi sada potpuno suvi, uprkos naučnom konsenzusu da su adekvatni tokovi ključni za opstanak rečnih ekosistema i da služe kao krvotok mnogih slatkovodnih voda koje zavise od reka i priobalnih ekosistema,

DALjE zabrinuti da su ljudi prouzrokovali širok spektar fizičkih promena na rekama postavljanjem brana i druge infrastrukture, uključujući izgradnju preko 57 000 velikih brana širom sveta koje utiču na dve trećine svih reka, što je rezultiralo usitnjenjem (presecanjem) staništa, smanjenim biodiverzitetom, ugroženom populacijom riba, pogoršanjem klimatskih promena i zadržavanjem (ne propuštanjem) taloga i hranljivih materija koji su osnovne za zdravlje ekosistema koji su nizvodno,

UOČAVAJUĆI da su nacionalni i međunarodni zakoni koji se odnose na plovne puteve krajnje neadekvatni za zaštitu celokupnog zdravlja reka i rečnih slivova i da ti zakoni takođe ne uspevaju da obezbede sadašnjim i budućim generacijama ljudi , drugih vrsta  i ekosistema odgovarajuće zalihe voda da zadovolje njihove osnovne potrebe,

SVESNI da su svi ljudi, uključujući starosedelačke zajednice i druge lokalne zajednice svih duhovnih veroispovesti, dugo uvažavali kroz svoje tradicije, religije, običaje i zakone da je priroda (često zvana “Majka Zemlja”) entitet koji nosi prava i da su reke  naročito sveti entiteti koji poseduju svoja osnovna prava,

UPOZNATI sa tim da uništavanje i eksploatacija reka nije samo ekološko pitanje, već  predstavlja i brigu za prava starosedelačkih naroda i drugih lokalnih zajednica, jer uništavanje reka ugrožava i samo postojanje,  način života i blagostanje  onih koji se oslanjaju na rečni sistem.

VOĐENI rastućim brojem vlada širom sveta koje teže da preokrenu trajni trend globalne degradacije životne sredine priznavanjem i sprovođenjem svojstvenih prava prirode, uključujući ustavne izmene u Ekvadoru (1), dva nacionalna zakona u višenacionalnoj državi Bolivija ( 2) i Ugandi (3), brojnim ustavnim amandmanima u Meksiku (4) i desetinama zakona o zaštiti prirode u Sjedinjenim Državama (5) i Brazilu (6),

DALjE VOĐENI sve većim zakonskim priznavanjem inherentnih prava reka, uključujući i Odluku  Novog Zelanda kojim se reka Vhanganui (ili “Te Ava Tupua” )priznaje kao “ nedeljiva i živa celina” i “ pravno lice”, sa imenovanim starateljima koji zastupaju interese Reke (7); odluka kolumbijskog ustavnog suda kojom je presuđeno da sliv reke Atrato poseduje prava na  “zaštitu, konzervaciju, održavanje i obnavljanje” i druge sudske presude širom Kolumbije kojima se utvrđuju prava na reke i rečne slivove (8); nekoliko rezolucija koje su usvojili američki domoroci, uključujući rezoluciju Generalnog saveta Nez Percea kojom se priznaju prava reke Snake da postoji, cveta, evoluira, teče, oporavlja se i obnavlja (9), kao i rezolucija plemena Iurok (Yurok) koja priznaje prava Klamath reke da postoji, cveta i prirodno se razvija bez zagađivača i zagađenja (10); presuda Višeg suda u Bangladešu da sve reke imaju zakonska prava (11); i presuda Pokrajinskog suda Ekvadora kojom se sprovode ustavna prava na reci Vilcabamba i traži njen oprovak i vraćanje u prethodno stanje (prirodno stanje) (12),

Uvereni da će priznavanje prava Prirode, a posebno priznavanje onih rečnih prava sadržanih u ovoj Deklaraciji, podstaći stvaranje nove pravne i društvene paradigme zasnovane na životu u skladu s Prirodom i podjednkom poštovanju  prava Prirode i ljudskih prava, posebno s osvrtom na hitne potrebe autohtonih zajednica i ekosistema koje su ih dugo štitili.

 1. Izjavljujemo  da SVE REKE IMAJU PRAVA NA OSNOVNA PRAVA utvrđena u ovoj Deklaraciji koja proizilaze iz njihovog samog postojanja na našoj zajedničkoj
 2. Dalje izjavljujemo da su sve reke ŽIVA LICA koja imaju pravni status na sudu
 3. Utvrđujemo da će sve reke posedovati bar sledeća OSNOVNA PRAVA:
 1. PRAVO DA SLOBODNO TEČE (13)
 2. PRAVO NA OBAVLjANjE BITNIH FUNKCIJA U OKVIRU SVOG EKOSISTEMA (14),
 3. PRAVO DA BUDE SLOBODNA OD ZAGAĐENjA,
 4. PRAVO SE ULIVA I DA SE U NJU ULIVAJU ODRŽIVI VODOIZVORI
 5. PRAVO NA BIOLOŠKU RAZNOVRSNOST
 6. PRAVO NA OPORAVAK I OBNAVLJANJE;
 1. Dalje određujemo da ova prava nisu namenjena samo za osiguranje zdravlja reka, već i ZDRAVLjA VODENIH PODRUČJA I REČNIH SLIVA koji su deo reke, kao i zdravlja svih ekosistema i prirodnih bića u njima, koja sva poseduju, u najmanju ruku, osnovna prava da postoje, napreduju i razvijaju se.
 2. Utvrđujemo da će, kako bi se osigurala potpuna primena i sprovođenje ovih prava, svaka reka imati pravo na nezavisno imenovanje jednog ili više zakonskih staratelja koji deluju isključivo U IME PRAVA REKE i koji mogu predstavljati reku u bilo kom pravnom postupku ili pre bilo kog vladinog tela ovlašćenog da na njega utiče, s tim što je najmanje jedan zakonski staratelj AUTOHOTNI PREDSTAVNIK za one reke od kojih starosedelačke zajednice tradicionalno zavise
 3. Utvrđujemo da će se delovati u  NAJBOLjEM INTERESU REKA, onako kako određuju njihovi zakonski staratelji, procenjuju i uzimaju u obzir kako vlada tako i privatna lica u svim akcijama ili odlukama koje se tiču takvih reka
 4. Rešavamo da će sve države u potpunosti primeniti ta prava u razumnom roku, uključujući razvoj i delovanje u skladu sa  INTEGRISANOM PROCENOM zdravlja sliva, sve u skladu sa najnovijim naučnim shvatanjima i u partnerstvu sa svim zainteresovanim stranama
 5. Požurujemo sve vlade da osiguraju brze i adekvatne finansijske mehanizme za ostvarivanje ovih TEMELjNIH PRAVA REKA, uključujući pravo svih reka na obnovu.
 6. Tvrdimo da će vlade razmotriti razmontiranje svih brana kojima nedostaje ubedljiva socijalna i ekološka svrha, a da će se izgradnja novihe brana dogoditi samo kada je to neophodno radi postizanja ubedljive(uverljive) socijalne i ekološke svrhe koja se ne može ostvariti drugim razumnim sredstvima, UZ POTPUNO SLOBODNU I PRETHODNO OBAVEŠTENU, SAGLASNU LOKALNU ZAJEDNICU NA KOJU TO MOŽE UTICATI. Gdje je potrebno, brane i druga vodna infrastruktura će koristiti najbolje dostupne tehnologije pomoću kojih će se očuvati zdravlje ekosistema. Dugoročno gledano, društvo će pronaći alternative branama koje omogućavaju slobodno kretanje koridora slivova i postepeno napredovati ka svetu bez brana na način koji poštuje prava onih ljudskih i neljudskih zajednica koje su se prilagodile statusu quo.
Upload Image...

1.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

2.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Upload Image...
Upload Image...

3.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

4.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Upload Image...
Upload Image...

5.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

6.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Upload Image...
Upload Image...

7.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

8.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Upload Image...
Upload Image...

9.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Fusnote:

 1. Republika Ekvador, Ustav iz 2008. godine, čl. 10, 71, 72, 73 i 74.
 2. Bolivija, Zakon o pravima majke Zemlje, Zakon 071 (2010); Bolivija, Okvirni zakon majke Zemlje i integralni razvoj za dobro življenje, Zakon 300 (2012).
 3. Uganda, Nacionalni zakon o životnoj sredini (2019)
 4. Ustav slobodne i suverene države Gerero (2016); Politički ustav grada Meksika (2017); Politički ustav slobodne i suverene države Colima (2019).
 5. Vidi e. g. Pravilnik br. 612 iz 2006, Tamakua Borough, okrug Schuilkill, Pennsilvania (2006); Uredba gradskog veća Santa Monike o uspostavljanju prava na održivost 4. 75. 040 (b) (2013).
 6. Vidi e. g. Izmena organskog zakona 7/2018 od 16.5.2018, Gradsko veće Sao Paola (2018); Izmena organskog zakona br. 03, od 5. januara 2018., Gradsko veće Paudalho (2018).
 7. Te Ava Tupua zakon (Odluka koja se tiče prava reke Vhanganui) (2017.).
 8. Tužbu starateljstva koju je podneo Centar za studije socijalne pravde „ Tierra Digna” protiv Predsedništva Republike i drugih, Republika Kolumbija, Ustavni sud, spis T-5. 016. 242 (nov. 10. 2016.) Takođe pogledajte reku Plata (2019, kolumbijski opštinski građanski sud La Plata); tri reke u Tolimi, uključujući Coello, Combeima i Cocora (2019, Upravni sud Tolime); sliv reke Kauke (2019, Vrhovni sud Medellín); sliv reke Pance (2019, Treći sud za izvršenje kazni i mera bezbednosti u Kaliju); i reka Otún (2019, Četvrti izvršni sud u Pereiri).
 9. Generalno veće Nez Perce, SPGC20-02, Rezolucija o uspostavljanju prava reke Snake (18-20. Jun 2020.).
 10. Plemensko veće Yurok, Rezolucija o uspostavljanju prava reke Klamath (9. maja 2019).
 11. Visoki sud Bangladeša (2019) (uspostavljanje reke Turag kao živog bića i pravnog lica, a zatim proširivanje ovog pravnog statusa na sve reke).
 12. Pokrajinski sud Loja, presuda br. 11121-2011-0010 (30. marta 2011.).
 13. Proticaji moraju u najmanju ruku slediti prirodne obrasce protoka i biti dovoljni u količini da se održi zdravlje ekosistema celog rečnog sistema.
 14. To uključuje održavanje horizontalne i longitudinalne povezanosti, plavljenje, nošenje i taloženje sedimenta, punjenje podzemnih voda, obezbeđivanje adekvatnog staništa za autohtonu floru i faunu i druge osnovne funkcije.